SyysNeulanen/Lukuvuositiedote 2016-2017

Hyvät vanhemmat!

Hyvää alkanutta luvuvuotta kaikille.

Lukuvuositiedotteeseen on kerätty koko lukuvuotta koskevia tietoja.

Luokkakohtaisista asioista tiedottaa oman luokan  opettaja.

 

VANHEMPAINILLAT

Vanhempainiltoja järjestetään luokittain, luokka-asteittain sekä koulun kaikkien oppilaiden vanhemmille yhteisesti.

Syksyn vanhempainilta on

keskiviikkona 31.8.2016 klo 17.30- n. 20.00, yhteinen aloitus salista.

TERVETULOA!

 

AVOIMET OVET

Vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan opetusta. Vierailusta on kuitenkin syytä sopia etukäteen opettajan, vararehtorin tai rehtorin kanssa.

 

PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA

Koulussamme toteutetaan periodimaista työskentelyaikaa.

Päivittäinen työaika on seuraava:

- oppitunti                                  klo  8.15 - 9.00

- oppitunti                                  klo  9.00 - 9.45

- välitunti                                   klo  9.45 – 10.15

- 2 oppituntia+ ruokailu              klo 10.15 - 12.00

- välitunti                                   klo 12.00 - 12.30

- oppitunti                                  klo 12.30 - 13.15

- oppitunti                                  klo 13.15 - 14.00

- oppitunti                                  klo 14.00 - 14.45

 

POISSAOLOT

Oppilaan sairauspoissaolosta on ilmoitettava kouluun heti Wilman kautta opettajalle tai soittamalla p. 839 24216 / opettajainhuone.

Poissaolohakemus on uusittu ja löytyy nyt Wilmasta sähköisenä.

 

 KOULUTAPATURMAT

Koulutapaturman sattuessa toimitaan seuraavasti:

- mikäli kouluterveydenhoitaja on paikalla, hän arvioi tapauksen kiireellisyyden ja antaa ensiavun

- huoltajiin otetaan yhteyttä

- mahdolliset lisätoimenpiteet hoidetaan kunnallisella terveysasemalla

- koulu järjestää tarvittaessa saattajan ja/tai kuljetuksen.

Mikäli huoltaja katsoo aiheelliseksi toimittaa oppilas hoitoon silloin, kun koulu ei ole vienyt oppilasta tutkittavaksi koululla jo annetun ensiavun jälkeen, tai jos huoltaja myöhemmin arvioi lääkärintarkastuksen tarpeelliseksi, hänen on vietävä oppilas kunnalliselle terveysasemalle. Mikäli huoltaja haluaa käyttää yksityisiä terveyspalveluja, kaupunki ei korvaa niistä aiheutuneita kustannuksia, ellei ole esitettävissä kunnallisen terveysaseman virallista todistusta, että oppilas on jostakin erityisestä syystä ohjattu yksityissektorille.            

 

KOULUMATKAT

Oppilaat saavat tulla kouluun polkupyörällä, skeitillä, potkulaudalla tms. mikäli huoltajat katsovat, että oppilaalla on riittävät taidot liikenteessä kulkemiseen.

Oppilailla tulee olla pyöräilykypärä päässään pyöräillessä, skeittaillessa tai potkulautaillessa.

Oppilaiden turvallisuuden vuoksi toivomme, että tuodessanne lapsia autolla kouluun, jätätte lapsenne joko Hovitielle tai parkkipaikalle. Koulun pihalla ja sen läheisyydessä on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Taksikuljetus

Oppilaat, jotka tuodaan taksilla kouluun, jätetään koulun yläpihalle. Koulunkäyntiavustajat saattavat oppilaat koulupäivän päätyttyä taksiin ja ovat tarvittaessa aamuisin heitä vastassa.

Vanhempia pyydetään ilmoittamaan suoraan taksikeskukseen kuljetuksiin liittyvät poissaolot, esim. sairastumiset. Puhelinnumero on 838 66333/Vantaan Taksi.

 

MATKAPUHELIN

Koulu ei korvaa kadonnutta tai vaurioitunutta puhelinta. Puhelinta säilytetään äänettömällä tai suljettuna repussa tai pulpetissa koulupäivän aikana. Puhelinta käytetään vain opettajan antamien ohjeiden mukaan.

 

OPPILAIDEN RUOKA-AINEALLERGIAT

Mikäli oppilaalla on jokin ruoka-aineallergia, huoltajan tulee ottaa yhteyttää koulun keittiöön p. 044-710 9611. Näitä oppilaita varten valmistetaan erikseen ruoka-annokset. Allergioista on syytä kertoa myös opettajalle. Tänä lukuvuonna kaikkien huoltajien tulee ilmoittaa lapsensa allergiat uudelleen keittiöön, sillä kaavakkeet ovat muuttuneet.

 

YHTEISÖLLINEN HYVINVOINTIRYHMÄ (YHR)

Kuusikon koulun yhteisöllisen hyvinvointiryhmän (ent. oppilashuoltoryhmä) tehtävänä on tukea oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Yhteisölliseen hyvinvointiryhmään kuuluvat rehtori (pj), koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori sekä erityisopettaja. Ryhmä kokoontuu joka toinen maanantai klo 13.15–15.00.

Perusopetuslain 40§:n mukaisesti jokaista koulun työntekijää koskee salassapitovelvollisuus oppilaita ja heidän perheenjäseniään koskevissa asioissa.

 

TUKIOPETUS

Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle on ominaista yksilölliset tehtävät, yksilöllinen ajankäyttö ja ohjaus. Jokaisen oppilaan on mahdollista tarvittaessa saada tukiopetusta.

 

ILTAPÄIVÄKERHO

Mammolina Oy järjestää Kuusikon koulussa aamu- ja iltapäivätoimintaa koulumme nuorimmille oppilaille.

Iltapäiväkerhon toiminnasta vastaa Hanna Miettinen, puh. 045-269 1010 tai 045-269 1011.

 

LÄKSYPIIRI

Läksypiiri on tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat pitkäaikaista tukea kotitehtävien tekemisessä.

Se ei ole tarkoitettu satunnaisesti tekemättä jääneiden kotitehtävien tekemiseen. Läksypiiriin osallistutaan opettajan ja huoltajan kanssa ennakkoon sovituissa jaksoissa. O

hjaajina toimivat erityisopettajat, luokanopettajat tai koulunkäyntiavustajat.

 

LIIKUNTATUNNIT

Oppilailla tulee olla liikuntatunneilla soveltuva vaatetus ja tarvittavat välineet. Mikäli lapsella on liikuntatuntien jälkeen vielä oppitunteja, on peseytyminen tarpeellista. Tätä

varten tulee mukana olla pyyhe sekä vaihtovaatteet.

Suksia, luistimia ja pyöräilykypäriä on jonkin

verran koulussa lainattavissa.

 

1. LUOKKIEN KUMMIOPPILAAT

1. luokan oppilaat saavat kummioppilaat koulun viidensien luokkien oppilaista. Jo keväällä kouluun tutustumispäivänä isommat oppilaat ohjasivat koulutulokkaita mm. ruokailussa ja välitunnilla. Yhteistyötä jatketaan syksyllä.

 

LEIRIKOULUT, OPINTORETKET

Monet luokat tekevät leirikoulun 5. tai 6. luokan aikana. Opettaja ei voi lähteä leirikouluun yksin oppilaiden kanssa, vaan mukana on aina oltava vähintään toinen aikuinen.

Toisaalta opettajaa ei voi velvoittaa lähtemään leirikouluun. Leirikoulun valmistelu ja toteuttaminen edellyttää kotien ja koulun tiivistä yhteistyötä ja yhteissuunnittelua.

Useat luokat tekevät lukuvuoden aikana leirikoulua lyhempiä opintoretkiä.

 

WILMA

Koulumme käyttää kodin ja koulun välisessä yhteistyössä Wilma -ohjelmaa. Wilman avulla huoltajat voivat seurata oppilaan opiskelun etenemistä, ilmoittaa ja selvittää oppilaan poissaolot, lukea koulun tiedotteet sekä viestiä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa. Huoltajat voivat käyttää yhteistä Wilma -tunnusta. Mikäli myös toiselle huoltajalle halutaan oma käyttäjätunnus, avainkoodin (jolla tunnus luodaan) voi pyytää koulusihteeriltä (mari [dot] alhainen [at] vantaa [dot] fi).

 

KOULUTIEDOTE NEULANEN

Koulussamme julkaistaan muutaman kerran vuodessa koko koulua koskeva tiedote Neulanen.

Tiedotteessa kerrotaan luokkia ja koko koulua koskevista tapahtumista ja asioista. Tiedote ilmestyy Wilman kautta sekä koulun kotisivuilla.

 

KIVA KOULU -OHJELMA

Koulumme on mukana valtakunnallisessa KiVa Koulu -ohjelmassa, jonka tavoitteena on KIusaamisen VAstustaminen. KiVa Koulu -ohjelmaan sisältyy ensimmäisen ja neljännen luokan oppilaille kohdennettu oman opettajan ohjaama kiusaamista ennalta ehkäisevä opintokokonaisuus, jossa korostetaan jokaisen oppilaan vastuuta yhteisestä hyvinvoinnista. Koulun opettajista on muodostettu KiVa -tiimi, jonka tehtävänä on puuttua ilmi tulleisiin koulukiusaamistapauksiin tavoitteena kiusaamisen lopettaminen.

 

OPPILASKUNTATOIMINTA

Oppilaskuntatoiminta tukee oppilaiden kasvua osallistuvaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen sekä lisää oppilaiden mahdollisuuksia osallistua koulun toimintakulttuurin luomiseen ja kehittämiseen. Jokaisesta luokasta oppilaat ovat keskuudestaan valinneet edustajat oppilaskunnan hallitukseen. Hallitus puolestaan valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Oppilaskunnan toimintaa ohjaavat opettajat.

 

VANHEMPAINYHDISTYS

Kuusikon koulun vanhempainyhdistys on toiminut aktiivisesti jo useiden vuosikymmenien ajan. Vanhempainyhdistys järjestää oppilaille myyjäisiä, diskoja ym. tapahtumia sekä tukee taloudellisesti mm. välituntileikkivälineiden hankkimisessa, opintoretkien järjestämisessä.

 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssäännöt on laadittu edistämään koulun sisäistä järjestystä ja opiskelun esteetöntä sujumista. Järjestyssääntöjä noudattamalla lisätään kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssäännöt tullaan päivittämään tämän lukuvuoden aikana.

Koulumatka

* Kun lähdet kouluun, ota mukaasi kaikki tarvittavat välineet. Kouluun ei tuoda mp3-soittimia, leluja tms. opiskelun kannalta tarpeetonta tavaraa.

* Noudata liikennesääntöjä ja käytä pyöräilykypärää.

* Lukitse polkupyöräsi telineeseen.

* Kun kello soi, siirry rauhallisesti sisälle.

* Riisu kenkäsi ennen luokkaan menoa.

Oppitunti

* Tule ajoissa oppitunneille.

* Odota tunnin alkamista rauhallisesti.

* Keskity koulutyöhön ja anna muillekin työrauha.

Välitunti

* Kun oppitunti loppuu, pukeudu ja mene reippaasti välitunnille.

* Kävele koulun sisätiloissa rauhallisesti ja muiden opiskelua häiritsemättä.

* Vietä välitunti koulun piha-alueella.

* Pidä koulun piha ja sillä olevat välineet siistinä.

* Liiku välitunnilla toiset huomioon ottaen.

* Muistathan olla heittämättä lumipalloja, kiviä, hiekkaa, keppejä tms. mikä voi vahingoittaa toisia.

* Vaaralliset leikit, esim. liukuminen, töniminen, kamppaaminen ja aidalla kiipeily ovat kiellettyjä.

* Jos koulun kentällä on menossa liikuntatunti, ulkoile silloin muualla välituntialueella.

Ruokailu

* Jonota ruokailuun rauhallisesti ja vältä melua.

* Käytä ruokailuaikasi syömiseen. Voit keskustella vierustoverisi kanssa rauhallisesti.

* Opettele syömään kaikkia ruokia hyviä ruokailutapoja noudattaen.

Koulun ja oppilaiden omaisuus

* Älä tuo kouluun tarpeettomia tai vaarallisia esineitä. Oppilas voi huoltajan suostumuksella ja vastuulla pitää kännykkää koulussa, mutta niitä käytetään vain opettajan luvalla.

* Kysy aina lupa, jos aiot käyttää koulun tai muiden oppilaiden välineitä.

                             * Huolehdi yhteisistä tavaroista ja välineistä.

Hyvät tavat

* Ole kohtelias ja avulias muita kohtaan koulussa ja koulumatkoilla.

* Muista tervehtiä, kiittää ja pyytää anteeksi

* Opettele käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa juhlissa ja muissa koulun tilaisuuksissa.

                             * Käytä asiallista kieltä.

 * Riita- ja kiusaamistilanteissa kerro asiasta jollekin aikuiselle.

Liikunta

* Liikuntatunneille varustaudutaan asianmukaisin varustein.

* Siisteyskasvatus on osa liikuntatunteja. 1.-2. luokkien oppilaat pesevät tuntien päätteeksi ainakin jalat,  3.-6. –luokkalaiset käyvät li-tunnin jälkeen suihkussa