Montessoriopetus

 

Mitä on montessoripedagogiikka?

Montessoriluokkien opetusmenetelmä perustuu italialaisen lääkärin Maria Montessorin kehittämään pedagogiikkaan. Montessorimenetelmä ei ole taustaltaan uskonnollinen tai filosofinen, vaan perustuu Montessorin havaintoihin lapsen kehityksestä ja herkkyyskausista.  Hän uskoi jokaisella lapsella olevan oppimisen halun ja lapsen jaksavan keskittyä mielekkääseen työhön useitakin tunteja kerrallaan, kun saa toimia oman aikataulunsa mukaisesti ja valita itse työnsä.  Lasta ohjataan hänen yksilöllisten edellytystensä mukaan itsenäiseen työhön ja hän oppii jo varhain ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. 

 

 

 

Kuusikon koulun montessoriluokat

Opetus ja työskentely noudattavat Kuusikon koulun opetussuunnitelmaa, jonka sisältöjä toteutetaan ja opiskellaan erilaisten yhteistyöprojektien, montessorivälineiden ja oppikirjojen avulla. Tärkeää ei ole oppia määrällisesti kaikki mahdollinen, vaan oppiminen voi tapahtua valikoiden.  Tällöin tavoitellaan riittäviä tietoja ja taitoja itsenäistä elämää varten. Oppimisympäristö materiaaleineen on suunniteltu oppimista innostamaan.  Tavarat ovat järjestyksessä ja niiden käyttö esitellään niin, että lapsi kiinnostuu välineistä ja niiden avulla oppimisesta.

Montessoriluokilla lapset opiskelevat yhdysluokissa, joka mahdollistaa eri-ikäisten lasten välisen yhteistyön. Vanhemmat oppilaat auttavat ja opastavat pienempiä oppilaita. Työskentely on tilanteen mukaan joko yksilötyöskentelyä, pienryhmäopetusta tai yhteistä opettajajohtoista työtä painottuen kuitenkin itsenäiseen työhön.  Montessoriluokilla korostetaan hyviä käytöstapoja, joihin kuuluvat vastuun ottaminen itsestä ja työrauhan antaminen toisille.

Iltapäiväkerho Mammolina toimii koulun tiloissa. 1.-3.-luokkalaiset montessorioppilaat voivat osallistua iltapäiväkerhon toimintaan.

Montessoriluokkien kuulumisia voi seurata blogista http://kuusikonmontsat.wordpress.com/.